PRESSEMEDDELELSE MARTS 2022

Gøgereden i Danmark: Hemmelig retspleje og domspraksis fra enevældens tid knægter danske patienters retssikkerhed

‘De overgreb, der foregår på danske psykiatriske hospitaler i dag, har store ligheder med forholdene i Milos Forman’s film Gøgereden fra 1975, hvor folk tvangsindlægges på sindssygehospital uden grund og uden håb om at få en retfærdig retsstats prøvelse af lovligheden af de medicinske overgreb, der begås imod dem.

Sådan siger CSR-konsulent Hans-Henrik Juhl fra konsulentvirksomheden Lord B CSR, efter at have foretaget en juridisk analyse af nogle danske patientklagesager, hvor patienternes journaler var objektivt fejlbehæftede, men alligevel blev klagerne afvist, og sagerne behandlet på en censurerende måde. I den ene af klagesagerne, som opnåede tre domstolsbehandlinger ved Højesteret, blev den grundlovshjemlede prøvelsesret afvist af domstolen.

‘Det er velkendt internationalt, at Danmark gentagne gange har tilsidesat EU-henstillinger og afsagte domme på dette område. Den ulovlige behandling af disse personfølsomme GDPR-sager er et stort demokratisk problem for den sociale sammenhængskraft i Danmark,’ siger Hans-Henrik Juhl.

I patientklager over lægelig fejlbehandling på danske psykiatriske hospitaler tillader man ikke patienten at få et uhildet syn på lægernes journalføring med en second opinion, som det tillades kræftpatienter. Menneskerettighedsadvokat Claus Bonnez har tidligere udtalt sig kritisk om retssikkerheden i disse klagesager: ‘Patienten kan altså gå i retten med modpartens oplysninger om sig selv. Det er absurd, og det bryder grundlæggende med de menneskeretlige traditioner, vi har i dansk ret’.

Årsagen er, at domstolene blindt accepterer lægers og forvaltningers vurderinger, selv om de er objektivt forkerte, og selv om vigtige GDPR-klagepunkter forsætligt er censureret ud af borgerens afgørelse. Dette er et levn fra enevældens tid, hvor dommerne ikke måtte tvivle på kongens beslutninger, siger den erfarne advokat Mads Krøger Pramming. Advokat Karsten Høj har ligeledes advaret mod disse alvorlige huller i danske patientklagesagers retssikkerhed.

Patientforeningen.dk forfølger aktuelt en ny opsigtsvækkende ulovlig GDPR-sag om forkerte oplysninger i en patientjournal. Sagen er netop blevet afvist af Statsadvokaten, angiveligt med argumentet, at de lægelige fejloplysninger ‘ikke var med vilje’.

Hans-Henrik Juhl har bl.a. undersøgt to patientklagesager med henblik på at afsløre, om der eksisterer hemmeligholdt retspleje i Danmark med strukturelle lovgivningssystemfejl. Ved research i Karnovs juridiske betalingsbibliotek mener han at have identificeret en undtagelsesfri instruks og en anvendt retssædvane af domstolene, som hemmeligholdes og således ikke er offentligt tilgængelig for den danske befolkning.

I den ene af Juhls undersøgte sager, mangler Højesterets nationale lovlighedskontrol at afprøve, om de nødvendige lægefaglige skærpede hjemmelkrav og proportionalitet var til stede. Alligevel godkendte højesteretsdommer Lars Apostoli denne ikke-legalitetssikrede lovhjemmel i 2021 og afviste borgerens hyrede norske retspsykiatriske partsrepræsentant Terje Tørissen fra at deltage i sagens oplysning af den tvangsindlæggende myndigheds retsvildledende, ikke-kvalitetssikrede 1. leds lovhjemmel.

Ifølge Advokatsamfundets og Institut for Menneskerettigheders fælles analyse kan alle danske borgere under særlige omstændigheder stille retskrav til domstolene ved at anmode om, at retsplejelovens kapitel 43a retsprocedure overgår til lex specialis-lovgivning, med den grundlovssikrede intensive prøvelsesret der følger af Grundlovens § 71 stk. 6 procedure.

Den af Lord B CSR undersøgte Højesteretssag viser, at en sådan isoleret domstolsprøvelse ikke aktuelt tillades ved danske domstole i Danmark. Den forurettede og diskriminerede borger har på dette grundlag politianmeldt højesteretsdommer Lars Apostoli for uretfærdighed, procesvildledning og grundlovsbrud.

‘Det er på høje tid, at der kommer fokus på offentligt sundhedspersonales lemfældige omgang med patienternes personfølsomme oplysninger, og at de danske domstole kommer fri af enevældens tankegang og lever op til nutidig Rule of Law med krav om digital retssikkerhed for borgerne,’ siger Hans-Henrik Juhl.

‘I disse systematisk fejlbehæftede enkeltsager tilsidesætter Danmark Menneskerettighedskonventionens artikel 5, 6 og udvider den nationale suverænitet uden for de forfatningsmæssige rammer. Danmark omgår desuden TEU artikel 5.3 ved statens mangelfulde og vilkårlige implementering og fortolkning af EU’s GDPR-lovgivning.

Denne dokumenterede hemmeligholdte retspraksis, vil uden tvivl i en TEU artikel 7 kontekst, interessere den danske generalsekretær for Europarådet, Jeppe Tranholm-Mikkelsen og EEPO Laura Kövesi,’ siger Hans-Henrik Juhl.

Download pressemeddelelse med Infographics

For yderligere information kontakt:

Navn: Hans-Henrik Juhl
Telefon: +45 5127 4152
E-mail: jur@lordbcsr.com
Twitter: @LordBCSR